SMART Märkning
För automatiserad identifikation av lastbilar och råvara vid ankomst till terminaler och industrier. Stödjer Fjärrmätning och möjliggör informationsfångst om transport och råvaruaffär.

SMART Märkning genomförs som ett led i pågående utveckling med Fjärrmätning och Leveransavisering.

Syfte o mål med projektet
Ta fram funktion som innebär att

  • Lastbärare (bilar och släp) identifieras automatiskt vid ankomst till terminaler och industrier
  • Lasten – råvaran och affären – identifieras automatiskt vid ankomst till terminaler och industrier
  • Avverkningsdatum hos råvaran tydliggörs per automatik vid/inför industrileveransen

Projektet undersöker också möjligheterna att indikera torrhalt hos råvaran i samband med industrileverans. Kunskap om torrhalt är viktigt för massaindustrin. Variationer orsakar, förutom kvalitetsbrister i slutprodukten, frekventa ändringar i recepten med produktionsbortfall som följd.

Verksamhetsnytta
Den automatiserade identifikationen skapar effektiviseringspotentialer och möjliggör bl. a.

  • Minskad köförekomst och snabbare genomflöde av lastbärare vid industri – även då kö inte föreligger
  • Ökad leveranstillgänglighet hos mottagande industrier och terminaler.
  • Minskad manuell insats – hos både mätare och chaufför.
  • Högre nyttjandegrad hos fordonsflottan.
Kundpåverkan och förberedelser
 
Tidplan
Projektet väntas pågå under hela 2017 med korta fasindelningar där de närmast kommande stegen styr innehållet i de följande. Se "Status" nedan för ytterligare detaljer.
Status
Gällande fångst och synliggörande av avverkningsdatum är lösning under framtagande. Denna, som förutsätter produktionsrapportering till SDC, innebär att första produktionsdatum synliggörs i mätningstjänsten – inklusive fjärrmätningsverktyget – som beslutsstöd fr. o. m. årsskiftet 2016/17.

För automatiserad fordonsidentifikation pågår förberedelse för pilotdrift hos SCA Östrand, som inleds under Q1 2017. Det finns inga hinder för pilotdrift på fler platser. Lösningen innebär att

  • De levererande bilarna utrustas med RFID-taggar som programmeras med registreringsnummer
  • Vid ankomst till industrin sker avläsning av registreringsnummer, som därpå matchas med utförd leveransavisering. I senare steg kan detta möjliggöra styrning av vågar, bommar, trafikljus mm.
  • Informationen är möjlig att exponera vidare för både industri och transportörsledet

Gällande märkning av last för automatiserad lastidentifikation har en lösningshypotes tagits fram. Lösningen bygger på att en sändande tagg med virkesorderinformation integreras i "vältlappen". Detta kräver i sin tur att den "väderbeständiga" och "kokbara" taggen kan appliceras på vältlappen och traven på ett smidigt sätt. Ett antal kritiska frågeställningar utreds nu. Lösning för pilotdrift bedöms kunna vara klar inom det närmaste året.

I sammanhanget automatisk indikation av torrhalt har arbetet verifierat marknadsbehovet och de tekniska möjligheterna att infria behovet. Nästa tänkta steg, som är under initiering, är att Skogforsk tar fram och fälttestar en formel som anger indikerad torrhalt som funktion av väder-, tid- och platsparametrar. Branschen kommer våren 2017 fatta beslut om fortsättning utifrån utfallet av detta steg.

 
Pilotkunder
SCA.

 
Kontaktperson
Jörgen Björck, SDC